DENNITIS PREVODI

ENGLESKI ZA PORESKE STRUČNJAKE

ENGLESKI ZA PORESKE STRUČNJAKE  (ENGLISH FOR TAX PROFESSIONALS)
Specijalizovana jezička obuka namenjena zaposlenima u poreskom sektoru
 
Ključ za tumačenje poreske legislative
Poreski sistem predstavlja najbitniji element domaćeg ekonomskog okruženja za svakog stranog ulagača. Uloga poreskog konsultanta je da precizno i jasno tumači sve aspekte poreske legislative i pruži svojim klijentima nedvosmislen i konkretan odgovor na sva njihova pitanja. Ovaj vid komunikacije zahteva znanje engleskog jezika koje nije moguće steći kroz tradicionalne oblike nastave, kao i predavača čije znanje objedinjuje poznavanje stručne terminologije i nastavne metodologije.

Specijalizovano znanje engleskog jezika kao vaša kompetitivna prednost
Kurs ‘Engleski za poreske stručnjake’ predstavlja edukativni program koji će vam omogućiti da stranim klijentima sa lakoćom tumačite domaću poresku legislativu, upoznate ih sa tekućim promenama u zakonodavstvu, informišete ih o poreskim stopama,  poreskim olakšicama, kao o svim elementima poreske politike neophodnim za postizanje poreske usklađenosti.

Neposredno primenjlivo znanje
Znanje koje stičete je visoko relevantno i neposredno primenjljivo u vašem profesionalnom okruženju, dok se nastavne teme obrađuju uz osvrt na vaša iskustva u konkretnim oblastima.

Globalna vizura
Teme koje se obrađujuju analiziraju se iz međunarodne perspektive, što znači da je stečeno znanje jednako primenjljivo kako u domaćim, tako i u inostranim konsultantskim kućama.

KURS INFO

Fond časova: 66 nastavnih časova (uključujući završni test)

Dinamika: Intenzivna obuka ili standaradni format 2 puta nedeljno po 90 minuta

Nastavni materijal: ‘English for Tax Professionals’

Predznanje: Pohađanje kursa od polaznika zahteva posedovanje odgovarajućeg predznanja. Provera znanja vrši se u vašim prostorijama i nije obavezujuća.

Broj polaznika: Maksimalan broj polaznika u grupi je 6.

Nastavni ciljevi: Kurs će vam omogućiti da u potpunosti ovladate ključnom poreskom terminologijom na engleskom jeziku, precizno koristite širok spektar stručnih termina i steknete sveobuhvatno znanje iz ove oblast. Pored toga, razvićete i usavršićete opšte jezičke sposobnosti, pre svega fluentnost i sposobnost za usmenu komunikaciju.

Nastavni metod: Nastavni metod se bazira na usmenoj komunikaciji koja omogućava konstantnu interakciju između predavača i polaznika.

Oblasti: Kroz 15 lekcija, kurs obrađuju teme koje uključuju detaljnu analizu svih vrsta poreza, razlike između finansijskog i poreskog računovodstva, poreze i doprinose na zarade, poresku usklađenost i poresko planiranje, ulogu poreskih organa, spajanja i pripajanja, transferne cene, uloge poreskog konsultanta, stečajni postupak i likvidaciju, poreski dju dilidžens, transferene cene, poresku utaju i kriminalne radnje, poresku harmonizaciju, kao i mnoge druge.

Lokacija: In-house obuka u vašim prostorijama ili nastava na našoj lokaciji.

Sertifikati
Nakon završenog kursa polaznici koji uspešno polože završni ispit dobijaju sertifikat o završenoj speciljalizovanoj jezičkoj obuci iz oblasti poreskog računovodstva.